Muutoksia eläkkeiden ja portfolio-osinkojen verotukseen

Suomi ja Ranska allekirjoittivat 4.4.2023 uuden verosopimuksen, jonka on tarkoitus korvata aiempi vuodelta 1970 oleva verosopimus. Uuden verosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia.

Sopimus muuttaa erityisesti muusta kuin julkisesta palveluksesta saadun eläkkeen verottamista. Uuden sopimuksen myötä Suomi saa verottaa myös Suomesta Ranskaan maksettuja muusta kuin julkisesta palveluksesta saatuja eläkkeitä. Näissä tapauksissa kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli Ranskassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään tästä eläkkeestä Ranskassa maksettu vero.

Niiden henkilöiden osalta, jotka sopimuksen allekirjoitusajankohtana asuivat yhdessä sopimusvaltiossa ja saivat eläkettä toisesta, jatketaan vuoden 1970 sopimuksen soveltamista eli eläkettä verotetaan vain henkilön asuinvaltiossa.

Uusi sopimus muuttaa myös portfolio-osinkojen verotusta. Uuden sopimuksen myötä osinkotulon lähdevaltiolle annetaan portfolio-osingon osalta oikeus periä 15 prosentin lähdevero. Myös kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisin noudattaman verosopimuspolitiikan mukaisesti.

Lisäksi uusi sopimus sisältää OECD:n uusimman malliverosopimuksen mukaisen kiinteän toimipaikan artiklan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen tekemään verosopimukseen sisällytetään kiinteän toimipaikan artikla tässä muodossa. Kyseinen artikla on osa OECD:n ja G-20 maiden käynnistämän, veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa estävän, BEPS-hankkeen tuloksia.